mag. inž. str. Nejc Vovk

Mladi raziskovalec

  • E-pošta: nejc.vovk@um.si
  • Telefon: +386 2 220 7930
  • Prostor: J2-409