Kategra za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo deluje v okviru Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Člani katedre izobražujemo študente tehniških ved in izvajamo raziskave na prodočjih energetskega, procesnega in okoljskega inženirstva. 

Začetki Katedre segajo v zgodnja sedemdeseta leta, ko je v okviru Oddelka za strojništvo na Tehniški fakulteti Maribor nastala tudi Katedra za energetiko. V začetku devetdesetih se je zaradi intenziviranja dejavnosti na področju procesnega strojništva preimenovala v Katedro za energetsko in procesno strojništvo, z razširitvijo delovanja na področje okoljevarstvenega inženirstva pa je konec devetdesetih dobila Katedra svoje sedanje ime, Katedra za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo (KEPOI).

V okviru KEPOI poteka razvijanje teoretičnih in praktičnih znanj potrebnih za načrtovanje in razvijanje strojev in naprav ter kompleksnih postrojenj značilnih za energetsko, procesno in okoljevarstveno tehniko. Po posameznih področjih je bistvo dejavnosti v:

- na področju energetskega strojništva je poudarek na zakonitostih pretvarjanja energije in na tehnični presoji, kje so mogoči prihranki energije in kakšne so resnične možnosti, da se ti prihranki uresničijo. Obravnavamo klasične pa tudi primarne povračljive vire energije in njihovo spreminjanje v mehansko delo in toploto. Praktično in teoretično delo obsega raziskave in razvoj različnih strojev in naprav kot so motorji z notranjim zgorevanjem, hidravlični stroji, plinske in parne turbine, parni kotli, hladilni in klimatizacijski sistemi, itd. Področja uporabe energetskega strojništva so hidro- in termoenergetski obrati za preskrbo in uporabo energije, celotno področje procesnega strojništva, kemijska in predelovalna industrija, …,

- na področju procesnega strojništva se ukvarjamo s pripravljanjem in spreminjanjem snovi. Glavnina delovanja predstavlja študij naprav značilnih za mehansko in toplotno procesno tehniko, kot so mešanje, uparjanje, kristalizacija, filtracija, destilacija in rektifikacija, adsorbcija, absorbcija, sušenje, itd. Teoretična in praktična znanja se uporabljajo pri načrtovanju procesnih in energetskih aparatov in sistemov, spremljanju delovanja in njihovega izboljšanja. Področja uporabe obsegajo predelovalno, živilsko in farmacevtsko industrijo, strojegradnjo, proizvodnjo gospodinjskih aparatov, toplotnih naprav in materialov, avtomobilsko industrijo ter komunalno energetiko …,

- na področju okoljevarstvenega inženirstva se ukvarjamo z načrtovanjem, razvijanjem, optimiranjem in vodenjem procesov oziroma aparatov značilnih za okoljevarstveno inženirstvo. Glavni poudarek je na študiju in praktični uporabi mehanskih in toplotnih procesnih tehnik čiščenja odpadnih vod in plinov, kot so: filtracija, mešanje, rektifikacija, adsorbcija, absorpcija, sedimentacija, membranske separacije itd. Modeliranje, kontrola in preprečevanje vplivov industrijskih in komunalnih onesnaževanj na okolje so pomembne vsebine okoljevarstvenega inženirstva. V to področje spadajo tudi problemi uporabe novih in alternativnih goriv ter racionalna izraba obstoječih goriv predvsem s stališča povečanja učinkovitosti zgorevanja in zmanjševanja nastajanja škodljivih snovi. Področje uporabe sega v vse vrste industrijskih panog, kjer se pojavljajo problemi z odpadnimi snovmi, kot tudi na področje komunalnih odpadkov, njihovega shranjevanja in okolju neškodljivega uničevanja oziroma recikliranja.