red. prof. dr. Jure Ravnik

Vodja Laboratorija za prenosne pojave v tekočinah in trdninah

E-pošta: jure.ravnik@um.si

Pitna voda postaja poleg plodne zemlje najpomembnejša dobrina 21.stoletja. Iz tega razloga moramo skrbeti za trajnostno zagotavljanje ključnih vodnih virov severovzhodne Slovenije. Dva od teh sta: vodonosnik Vrbanskega platoja, ki predstavlja glavni vodni vir Mariborskega vodovoda (le-ta oskrbuje poleg Mestne občine Maribor še 15 sosednjih občin in predstavlja največji sistem oskrbe z vodo v Sloveniji) in vodonosnik Apaškega polja, ki s črpališči Segovci in Podgrad predstavlja ključni steber oskrbe z vodo Pomurja, sistem C, ki zajema območje Prlekije oz. desnega brega reke Mure.

Partnerja v podjetju sta bila podjetje IEI in Občina Apače. Podjetje IEI se že od vsega začetka, ustanovljeno pred dobrimi 23 leti (nekateri njegovi strokovni delavci pa še dlje), ukvarja s problematiko zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo. Vključeno je v številne raziskovalne, načrtovalske in izvedbene projekte tako v Sloveniji kot v tujini. Ima veliko bazo podatkov in ob običajnih projektih večkrat zmanjka časa in finančnih sredstev za kvalitetnejšo nadgradnjo teh podatkov. Občina Apače z lastno strategijo trajnostnega razvoja je nudila podporo pri razumevanju prostorskega planiranja in uporabi pridobljene rezultate za svojo komunikacijo z deležniki.

Izbrali smo dva ključna vodonosnika v severovzhodni Sloveniji, za katera je zbranih dovolj podatkov, da so lahko študentje na njih uporabili orodja za zagotavljanje trajne varne oskrbe z vodo in izdelali matematične modele, oceno vpliva klimatskih sprememb in raziskali možnosti ekološkega kmetovanja ter izdelali predstavitev v GIS orodju. Ti rezultati bodo koristili podjetju IEI in občini Apače pri nadaljnjem upravljanju s temi vodnimi viri, saj se pri varovanju vodnega vira Vrbanskega platoja srečujemo s tipičnimi pritiski urbanega okolja in pri varovanju vodonosnika Apaškega polja s pritiski pretežno ruralnega okolja.

V projektu smo za obe lokaciji zbrali in obdelali meteorološke podatke. Ugotovitve smo podali v statistični obliki in izdelali napovedi za klimo v prihodnosti. Za vsako od lokacij smo izdelali model toka vode skozi nezasičeno sredino s programskim orodjem SUTRA in za obe lokaciji smo izdelali matematična modela toka podzemne vode s programskim orodjem MODFLOW. Za Apaško polje se je ocenila možnost ekološkega kmetovanja. Ključne rezultate smo predstavili v GIS orodju MapInfo.

S projektom smo na eni strani omogočili podjetju IEI in občini Apače, da dobita nadgradnjo obstoječih podatkov v preglednih modelih, analizah in predstavitvi z GIS orodjem. Oba, tako podjetje IEI kot občina Apače, ki ima lastno strategijo trajnostnega razvoja, razpolagata iz predhodnih projektov z velikimi bazami podatkov, ki smo jih nadgradili z orodji trajnostne oskrbe z vodo. Na drugi strani pa smo dosegli, da so bodoči mladi strokovnjaki spoznali problematiko varovanja vodnih virov in zagotavljanja varne oskrbe z vodo v teh vsekakor zahtevnih časih, da so se spoznali z orodji, kot so matematično modeliranje procesov toka vode in transporta snovi v nenasičenem območju tal in v samem vodonosniku, z orodji ocen klimatskih sprememb, strategij kmetovanja ter GIS orodjem, kot učinkovitem sredstvu predstavitve opravljenih analiz tudi ostalim deležnikom ter uporabnim orodjem za podporo planskemu planiranju in varovanju okolja posameznih lokalnih skupnosti.