Vodja laboratorija: red. prof. dr. Niko Samec

Modeliranje, kontrola in preprečevanje vplivov industrijskih in komunalnih onesnaževanj na okolje so pomembne vsebine okoljevarstvenega inženirstva. V to področje spadajo tudi problemi uporabe novih in alternativnih goriv ter racionalna izraba obstoječih goriv predvsem s stališča povečanja učinkovitosti zgorevanja in zmanjševanja nastajanja škodljivih snovi. Področje uporabe sega v vse vrste industrijskih panog, kjer se pojavljajo problemi z odpadnimi snovmi, kot tudi na področje komunalnih odpadkov, njihovega shranjevanja in okolju neškodljivega uničevanja oziroma recikliranja.

Zgorevanje in sežiganje: kot primarna procesa pridobivanja energije in zmanjševanja količin odpadnih snovi v največji meri vplivata na onesnaženje zraka, zato je glavnina raziskovalnega dela usmerjena v proučevanje vplivnih dejavnikov na nastanek škodljivih snovi v sami fronti plamena. Uporabljamo sodobne programske pakete, ter razvijamo lastne računalniške metode  za modeliranje in simulacijo večsestavinskega reaktivnega toka. Težišče tovrstnih raziskav predstavlja modeliranje nastanka dušikovih oksidov in saj v laminarnih in turbulentnih pogojih zgorevanja. 

Ravnanje z odpadki:  predstavlja zelo kompleksno raziskovalno dejavnost, predvsem na področju proučevanja postopkov mehansko-biološke in termične obdelave trdnih odpadkov komunalnega in industrijskega izvora.  Velik poudarek je na praktičnem uvajanju tehnološko popolnejših oblik ravnanja z odpadki s čim večjo stopnjo ekonomsko opravičljive snovne in energijske izrabe odpadkov, s čimer se aktivno vključujemo v reševanje problematike ravnanja z odpadki doma in v svetu.

B. Rajh: MODEL ZGOREVANJA TRDNIH ODPADKOV NA REŠETKI, Doktorsko delo, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2014.
B. Rajh: MODEL ZGOREVANJA TRDNIH ODPADKOV NA REŠETKI, Doktorsko delo, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2014.