Čišcenje odpadnih vod in plinov 
Osnovo raziskovalnega dela predstavlja iskanje, preučevanje novih in posodabljanje obstoječih postopkov izločanja nečistoč iz odpadnih vod. Raziskave s področja čišcenja odpadnih plinov so usmerjene predvsem v proučevanje sistemov in postopkov izločanja trdnih delcev in plinastih nečistoč iz produktov zgorevanja kot tudi preučevanje postopkov termične obdelave odpadnih plinov.

Zgorevanje in sežiganje 
Glavnina raziskovalnega dela je usmerjena v preučevanje vplivnih dejavnikov na nastanek škodljivih snovi pri procesih zgorevanja, npr. nastanka dušikovih oksidov in saj. Raziskujemo vpliv spremenljive sestave fosilnih goriv (zemeljski plin, dizelsko gorivo z dodatki alkoholov in vode) na emisijo škodljivih snovi pri procesih zgorevanja. V okviru računalniškega paketa BEEAS razvijamo nove matematicne modele zgorevanja.


Termično procesna naprava

Ravnanje z odpadki 
Predstavlja zelo zapleteno raziskovalno dejavnost, predvsem na področju proučevanja postopkov mehansko-biološke in termične obdelave trdnih odpadkov komunalnega in industrijskega porekla. Velik poudarek je na praktičnem uvajanju tehnološko popolnejših oblik ravnanja z odpadki s čim večjo stopnjo ekonomsko opravičljive snovne in energijske izrabe odpadkov.