Turbinski stroji: eksperimentalno in teoretično modeliramo dinamično spremenljive tokovne veličine eno-, dvo- in več- faznih tokov s poudarkom na kavitacijskih pojavih v črpalki ali turbini in prerotacijske ter sekundarne tokove v turbinskih strojih.
Eksperimentalno raziskujemo osnovne ter interakcijske vire obratovalnega hrupa turbostrojev.Računalniški preračun toka v turbini

Toplotni stroji: izvajamo eksperimentalne in računalniško podprte raziskave pretoka snovi in preobrazbe energije v toplotnih strojih, v npr. klasičnih termoelektrarnah ter sodobnih kogeneracijskih in trigeneracijskih modulnih postrojih. Posebej intenzivno je delo na področju raziskav obratovalnih karakteristik plinskih turbostrojev in uporabe za tlačno polnjenje motorjev z notranjim zgorevanjem.

Motorji z notranjim zgorevanjem: ukvarjamo se z optimiranjem obstoječih vbrizgalnih sistemov dizelskih motorjev z namenom zmanjšanja emisij škodljivih produktov zgorevanja ter porabe goriva in povečanje moči motorjev. Razvijamo matematične modele za numerično simulacijo procesov vbrizgavanja ter sodobne vbrizgalne sisteme skupnega voda.

 


Preracun hlajenja cilindra motorja z notranjim zgorevanjem

Hladilni in klimatizacijski sistemi 
Na področju hladilne in klimatizacijske tehnike razvijamo računalniške programe za izračun termodinamičnih lastnosti hladil in ostalih v tehniki pomembnih snovi ter programe za izračun prenosnih izgub. Raziskujemo krožne procese v hladilnih sistemih in toplotnih črpalkah.

Eksperimentalne metode 
Z lastno opremo izvajamo meritve temperature, tlaka, pomika in pretoka snovi v ustaljenih in neustaljenih razmerah. Opravljamo umerjanje industrijskih termometrov v skladu s smernicami Slovenskega urada za standardizacijo in meroslovje. Izvajamo eksperimentalno analizo dimnih plinov. Razvijamo računalniško podprto zajemanje in obdelavo podatkov, krmiljenje naprav in procesov. Uporabljamo lasten računalniško podprt merilni sistem kot tudi programski paket LabVIEW.